آغاز

آغاز کردن همیشه دشوار است آنچه آغاز می شود هستی مییابد و به واقعیت می پیوندد و چون هستی یافت تفاوتش با بهترین احساس می شود

تا آغاز نکرده ایم به بهترین می اندیشیم و به پرداختگی

و چون آغاز می کنیم می بینیم کجا هستیم ، دور و گاهی بسیار دورتر از بهترین ،

ناگزیر باید آنچه را که هستیم و داریم بپذیریم و بکوشیم تا به بهترین نزدیکش سازیم .

تنها اگر هر آغازی را چون آغاز است ارج بنهیم و به جای از بنیان برکندن آنچه 

بهترین نیست بکوشیم تا بهترینش سازیم، به سرمنزل مقصود خواهیم رسید و

همان خواهیم شد که باید باشیم

/ 1 نظر / 20 بازدید
حس سبز

سلام دوست من. زيبا بود.مرسي. اگه دوست داشتی راجع به مطلب "خوكشل شدم؟مثل عروسا؟..." نظر بده.مرسی.[گل]