سرنوشت محتوم !!؟

حـتـی افـرادی هـم که مـعـتـقـد هـستـنـد سـرنـوشـت هـمه از قـبـل تعـیـیـن شـده و قـابـل تغـیـیـر نیـسـت؛ مـوقـع رد شـدن از خـیـابـان ابـتـدا دو طـرف آن را نگاه می کـنـنـد.

 

اسـتـیـون هـاوکـیـنگ...

/ 1 نظر / 25 بازدید
علی

دین زرتشت دین صلح و محبت است میتونی زرتشتی بشی کتاب دینی زرتشتیان اوستا است kniknam.com