مردمی هستند کوشنده و سخت کوشنده، اینان رهایی یافتند.

امیر مؤمنان علی (ع)- خطبه 16 نهج البلاغه